H e t J u r i d i s c h C O V S P r o t o c o l

Onlangs heeft het bestuur van COVS Nederland besloten om ingaande 1 januari 2009 een 

rechtsbijstandverzekering af te sluiten voor al haar leden. Het gaat daarbij om eventuele 

juridische bijstand in Tucht- en Strafzaken. 

Hieronder zal nader worden ingegaan op de verschillende mogelijkheden, wanneer 

scheidsrechters en overige COVS-ers in zodanige procedures betrokken raken en hoe er 

dan gehandeld dient te worden. 

Het kan – vanzelfsprekend – niet zo zijn, dat een ieder, die vindt dat hij of zij juridische 

steun behoeft, zelf een jurist kan inschakelen. 

Daarvoor heeft de COVS – naast het afsluiten van zo’n verzekering – ook landelijk 

geldende procedures nodig om dergelijke processen te coördineren. Dat zal steeds 

middels het landelijk bestuur dienen te geschieden en dan in beginsel bij de 

portefeuillehouder. 

Een scheidsrechter/lid COVS kan op verschillende wijzen betrokken worden in Tucht- en 

Strafzaken, t.w. als slachtoffer/getuige/aangever en als verdachte/aangeklaagde. 

Om een zo éénduidig mogelijke werkwijze af te spreken dient – stapsgewijs – als volgt 

worden gehandeld. 

Scheidsrechter/lid COVS is slachtoffer: 

(Behandeling in Tuchtzaken) 

1. een Scheidsrechter/COVS lid wordt gemolesteerd/mishandeld en maakt 

rapport t.b.v. de KNVB; 

2. hij/zij stelt tevens het bestuur van de vereniging / districtsbestuur COVS in 

kennis; 

3. binnen ‘eigen’ COVS kring vindt toetsing plaats of nadere ondersteuning 

gewenst is; 

4. indien ja, dan vindt er overleg plaats tussen District en 

Hoofdbestuur/portefeuillehouder; 

5. deze beoordelen of zijzelf die steun kunnen geven of middels externe jurist; 

6. dat besluit wordt betrokkene meegedeeld en wordt bericht aan de KNVB 

(comm.); 

7. steun wordt verleend bij KNVB, Tuchtcommissie en (evt.) Commissie Van 

Beroep. 

Scheidsrechter/lid COVS is slachtoffer: 

(Behandeling in Strafzaken) 

Procedure is identiek aan de behandeling in Tuchtzaken, behalve dat de 

portefeuillehouder binnen het Hoofdbestuur – na overleg met de Districtsbestuurder – 

beslist of wel of niet tot externe juridische bijstand moet worden gekomen. De zowel 

positieve als negatieve uitkomst wordt betrokkene gemotiveerd medegedeeld en 

indien positief beoordeeld, neemt de portefeuillehouder/Hoofdbestuurslid contact op 

met de eigen verzekering en het verzoek de juridische bijstand te verlenen. Scheidsrechter/lid COVS is verdachte/aangeklaagde:

(Behandeling in Tucht- en Strafzaken) 

1. scheidsrechter/lid COVS schakelt vanaf de start zijn vereniging in; 

2. vanaf het begin wordt contact gelegd met een Districtsbestuurder, die tevens 

het Hoofdbestuur/portefeuillehouder informeert; 

3. in overleg wordt besloten, wie, waar en wanneer de ondersteuning zal 

verlenen; 

4. tevens wordt daarbij over externe juridische ondersteuning gesproken; 

5. betrokkene wordt daarover geheel geïnformeerd en wordt tevens aangegeven, 

wat hij/zij moet doen. 

Dit protocol geldt als gedragsregel voor alle leden en treedt in werking gelijktijdig met 

de overeenkomst met de verzekeringsmaatschappij (DAS), dus op 1 januari 2009 en 

maakt deel uit van de besluitvorming over dit onderwerp in de JAV van 2009.