Opkomende activiteiten

woensdag 27 mei, 19:30 -
training
----------------------------------

Reglement 2019-2020:

Doelgroep:

Deelnemende spelers moeten volgens de reglementen van de KNVB speelgerechtigd zijn voor de betreffende vereniging.

Speelgerechtigd voor de Beltona Beloften Competitie zijn spelers, die op 01-09-2019 niet ouder zijn dan 21 jaar.

  

         Per vereniging zijn per wedstrijd twee dispensatiespelers tot en met 23 jaar toegestaan.

          Dispensatiespelers zijn spelers, die geboren zijn na 01-09-1996.

     Slechts één van deze dispensatiespelers mag in het veld staan.

     

Indien op enig moment blijkt, dat tijdens de competitie spelers meedoen, die in welk opzicht           dan ook niet speelgerechtigd zijn, dan volgt bij de eerste keer een puntenaftrek van drie punten. Bij een tweede keer volgt uitsluiting voor de rest van de competitie met inbegrip

          van de finaledag.

Randvoorwaarden:

De thuisspelende vereniging draagt zorg voor een goede ontvangst van het arbitrale trio, spelers, begeleiders en supporters van de bezoekende club en vertegenwoordigers van de

  media.

De verenigingen dienen over een goed bespeelbaar veld, met een goede lichtinstallatie te beschikken.

          De kleedkamers zijn één uur voor aanvang van de wedstrijd beschikbaar.

                  Het speelveld is een half uur voor het begin van de wedstrijd beschikbaar voor de warming-up.

                  De belijning op het speelveld moet goed zichtbaar zijn.

         De uitspelende vereniging draagt zorgt voor een reservetenue, voorzien van rugnummers.

         

          Op de internetpagina van de cvv Sparta Enschede: www.sparta-enschede.nl                      

         (klik bovenin “Beltona” aan) worden de uitslagen en standen bijgehouden.

      

         De Beltona Beloften Competitie maakt gebruik van het Digitaal Wedstrijd Formulier(DWF) van de K.N.V.B.

 

 

Afgelastingen en Wijzigingen:

Deze worden verwerkt door de K.N.V.B.

    

          Afgelastingen en wijzigingen dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden.

          Indien een wedstrijd afgelast wordt zal deze door de K.N.V.B. opnieuw worden vastgesteld.

    

 

Via de site van de K.N.V.B. [voetbal link] moeten afgelaste wedstrijden gemeld worden !

De vereniging die de wedstrijd afgelast is hier verantwoordelijk voor !!!

Als een eerder afgelaste wedstrijd opnieuw door de K.N.V.B is vastgesteld en wederom geen               doorgang vind neemt de Beltona Beloften Commissie hierin een beslissing.

 

Planning van de speeldagen:

          De wedstrijden in de voorronden worden in principe op maandagavond, dinsdagavond of

           woensdagavond gespeeld.

          Het vrijblijvend afwijken van een vastgestelde speeldatum zonder dat de organisatie is

          ingelicht, is niet toegestaan.

        

De voorrondewedstrijden moeten voor 30 januari 2020 gespeeld zijn; de kruiswedstrijden vóór 17 april 2020 !!!

          

 

Puntentelling in de voorrondewedstrijden:

Bij een overwinning krijgt het winnende team drie (3) punten en het verliezende team geen punten.

Bij een gelijk spel volgt een strafschoppenserie, om en om, vijf (5) strafschoppen per team, eventueel verlengen, tot er een winnaar is.

   

De winnaar van de strafschoppenserie krijgt twee (2) punten, de verliezer behoudt één (1) punt.

   

    Bij een gelijk aantal punten in de poule wordt de rangorde als volgt verkregen:

 1. op doelsaldo;
 2. meest gescoorde doelpunten voor;
 3. onderlinge resultaten tussen de teams (inclusief de eventuele strafschoppen series);
 4. loting door de organisatie.

Wedstrijdreglement:

Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en met toestemming van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, [KNVB] district Noord & Oost.

   

In de voorronden zijn de deelnemende ploegen ondergebracht in poules van vijf teams.

In elke poule wordt een halve competitie (vier wedstrijden) gespeeld.

   

    De voorrondewedstrijden duren 2 x 45 minuten met een pauze van maximaal 15 minuten.

   

    Het aanvangstijdstip van de poulewedstrijden is uiterlijk 20.30 uur.

   

    In de voorrondewedstrijden mogen per wedstrijd maximaal vier veldspelers en één

    doelverdediger van elk team worden vervangen. Het doorwisselen van spelers is niet toegestaan.

   

    De deelnemende clubs zijn verplicht vóór de winterstop vier wedstrijden te

    spelen en de twee resterende (kruis)wedstrijden na de winterstop.

   

    Deelnemende verenigingen verplichten zich, door de inschrijving voor de Beltona

Beloften Competitie, al hun zes voorronde wedstrijden te spelen, ook als deze niet meer   van belang zijn voor de eindklassering in hun poule.

    

   De organisatie verplicht zich regelmatig wedstrijden te bezoeken en elke speelronde

     “een rondje langs de velden” te bellen.

  

    Wedstrijden gespeeld na 17 april 2020 worden geacht niet te zijn gespeeld.

   Dit kan bij beide verenigingen tot een aftrek van 3 winstpunten leiden.

   Dit ter beoordeling van de Beltona Beloften Commissie.

 

  

 

                                    

‘’De Finaledag’’:

 • De finaledag van de Beltona Beloften Competitie wordt op 20 juni 2020 gehouden op het complex van de cvv Sparta Enschede.
 • De finaledag kent een eigen competitiereglement. Dit zal t.z.t. aan de finalisten worden toegezonden.
 • Aan de finale nemen zestien teams deel. De nummers 1 t/m 3 van iedere poule spelen tegen de nummers 1 t/m 3 van een andere poule (uit- en thuiswedstrijd volgens het CL-systeem). Het aantal verenigingen dat speelt voor een plaats op de finaledag wordt aangevuld met de beste nummers 4 om tot 32 teams te komen. De winnaars van deze (kruis)wedstrijden plaatsen zich voor de finaledag. In principe speelt een nummer 1 tegen een nummer 3. Er zal rekening worden gehouden met de afstanden.
 • Als er een oneven aantal poules is wordt het aantal kruiswedstrijden tussen de nummers 4 en 5 volgens een aangepast schema gespeeld.
 • Indien een vereniging zich voor de finaledag terugtrekt zal de organisatie een plaatsvervanger uitnodigen.
 • Op de finaledag zijn de volgende prijzen te winnen:

                                      1e prijs        €        700, -           2e prijs        €        350, -           3e   prijs  €        150, -

 • De nummers één tot en met vier van de finaledag spelen een nederlaagtoernooi tegen FC Twente onder 19 jaar.
 • De betrokken verenigingen bepalen zelf of zij thuis willen spelen dan wel bij FC Twente (accommodatie Hengelo). De winnaar van dit nederlaagtoernooi ontvangt een tegoedbon van Beltona te besteden bij Beltona.

 

   

   

Financiën:

       

                            Bij inschrijving verplicht men zich tot het betalen van € 500,- inschrijfgeld te voldoen voor

                            9 OKTOBER 2019. Dit bedrag kan worden overgemaakt op bankrekening:

                                                 NL12ABNA045.67.39.491

                                                       t.n.v. c.v.v. Sparta                    

        De kosten van het arbitrale trio worden betaald door de organisatie.

           

       Bij de voorrondewedstrijden wordt € 12, - per behaald wedstrijdpunt betaald.

         

       Bij diskwalificatie van een team, of indien een team zich na aanmelding vrijwillig terugtrekt,

       kan geen aanspraak gemaakt worden op het reeds betaalde inschrijfgeld en/of puntengeld.

      

       Indien een vereniging opzettelijk [dit ter beoordeling van de Beltona Beloften Commissie]

       de competitie niet uitspeelt, zal het reeds behaalde puntengeld niet worden uitgekeerd.

  

          

Arbitrage:

          De wedstrijden worden in principe geleid door arbitrale trio’s van de KNVB die worden

          aangesteld door de bij de C.O.V.S. Nederland aangesloten scheidsrechtersverenigingen.

Scheidsrechterlijke beslissingen zijn bindend. De scheidsrechters maken gebruik van de tijdstrafregeling van de KNVB. ZIE VOLGENDE PAGINA !!!

Tijdstrafregeling:

 

Art.Nr:

 1. Een tijdstraf duurt 10 minuten.
 2. Het toezicht op de speler aan wie tijdstraf is opgelegd, is in handen van de scheidsrechter. Hij houdt ook de tijd bij en noteert de naam van de speler aan wie tijdstraf is opgelegd. Als de tijdstraf om is, mag na een teken van de scheidsrechter de speler het speelveld weer betreden.
 3. Een speler moet zich op het moment dat hij een tijdstraf ontvangt ophouden buiten het speelveld, doch binnen de omrastering van het speelveld, in een door de scheidsrechter aan te geven gebied.
 4. De tijdstraf gaat in bij het hervatten van het spel. Als de scheidsrechter de tijd stil zet, staat ook de tijdstraf stil.
 5. De tijdstraf kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgelegd bij een eerste waarschuwing. Hierbij moet de scheidsrechter wel de gele kaart tonen. Krijgt een speler een tweede waarschuwing dan volgt de rode kaart. De speler aan wie tijdstraf is opgelegd, blijft onder de rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter.
 6. Een speler, aan wie tijdstraf is opgelegd, kan gedurende zijn tijdstraf niet worden vervangen.
 7. Indien aan de aanvoerder van een team tijdstraf is opgelegd, moet zijn taak gedurende de tijdstraf aan een andere speler worden overgedragen. Hij mag ook geen toelichting aan de scheidsrechter vragen op de genomen

           beslissingen.

 1. Indien een wisselspeler een waarschuwing krijgt, toont de scheidsrechter direct de rode kaart.
 2. Als een doelverdediger tijdstraf krijgt opgelegd, dan moet een andere speler zijn plaats als doelverdediger innemen. De als doelverdediger optredende veldspeler zal door het   aantrekken van afwijkende kleding als doelman herkenbaar moeten zijn.
 3. Als een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan volmaken, omdat de rust aanbreekt, dan zal hij het resterende gedeelte van de tijdstraf in de tweede helft dienen te ondergaan. Is de tijdstraf van een speler nog niet om bij het einde van de wedstrijd, wordt hem de rest kwijtgescholden.
 4. Indien een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan volmaken omdat de wedstrijd wordt gestaakt, dient hij het restant te ondergaan vanaf de spelhervatting. Dit betekent dat, indien de wedstrijd alsnog uitgespeeld dient te worden op een later tijdstip, de betreffende speler aan wie een tijdstraf was opgelegd niet aan het restant van de wedstrijd mag deelnemen totdat de volledige tijdstraf is uitgezeten. Mocht deze speler niet meer aan de wedstrijd
  Als het aantal spelers vanwege het aantal tijdstraffen onder de 7 daalt, moet de wedstrijd worden gestaakt. Het betreffende team is dan schuldig aan het staken van de wedstrijd.
 5. Indien de wedstrijd verlengd wordt moet de speler het resterende gedeelte van de tijdstraf nog in de verlenging ondergaan
 6. Spelers die de tijdstraf nog niet volledig hebben ondergaan bij het starten van de strafschoppenserie, mogen wel aan de strafschoppenserie deelnemen.
 7. Krijgt een speler rechtstreeks rood, dan is de speler voor de rest van de wedstrijd uitgesloten.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om bij zeer ernstige overtredingen de zaak voor te leggen aan de tuchtcommissie van het KNVB district, waaronder de betrokkene(n) ressorteert c.q. ressorteren.
 • Bij een beroepszaak zullen door de organisatie alsnog verklaringen van de scheidsrechter en andere betrokkenen worden opgevraagd.

 

                             Bij situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

                             Hiertegen is geen beroep mogelijk.

                                                         

DE COMPETITIE MOET DOOR DE TOTALE VERENIGING WORDEN GEDRAGEN !!!!!

 

WANT: ·WIE DE JEUGD HEEFT, BEHOUDT DE TOEKOMST

& WIE DE JEUGD BEHOUDT, HEEFT DE TOEKOMST

 

 

 

Inlogformulier